نازبو

بذر شنبلیله

10، 100 گرمی و 1 کیلوگرمی

6,900 تومان

0 نظر

بسته 10، 100 گرمی و یک کیلوگرمی

خاک: خاک اسیدی با ph 6.4 و حدوداً بین 6 الی 7
ارتفاع: 10 تا 20 سانتی متر
مناطق رشد: آب و هوای گرم
مدت زمان جوانه زنی: 3 تا 4 روز
عمق کاشت بذر: 3 تا 4 میلیمتر
زمان کاشت: وابسته به نوع آب و هوا، اوایل بهار، اوایل تابستان، اوایل پاییز
زمان برداشت: یک ماه پس از کاشت

مشاهده بیشتر

محصولات مرتبط

افزودن بازخورد