نازبو
خاک و کودیاری

چرا فقط از خاك مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی شود؟

07 شهریور 1396
4
براي حمایت از رشد خوب گیاهان ( گلخانه ) ،محیط رشد ریشه باید چهار عمل را انجام دهد : 1- مخزن مواد غذایی گیاه باشد. 2- آب را بگونه اي نگهدارد که در دسترس گیاه باشد. 3- تبادل گازي را بین ریشه ها و اتمسفر بالاي محیط ریشه فراهم کند. 4- محل استقرار گیاه باشد. گلخانه چرا فقط از خاك مزرعه در ظروف گلخانه استفاده نمی شود؟ • محصولات گلخانه اي را می توان اغلب در مزرعه بدوناینکه در خاك تغییر عمده اي بوجود آید پرورش داد ولی وقتی که این خاك به ظروف منتقل و همان محصول پرورش داده می شود با شکست مواجه می شود. خاك مزرعه تمامی چهار عمل را که در بحث گذشته به آن پرداختیم در مزرعه انجام می دهد در حالیکه عمل هوادهی معمولا بطور کافی توسط این خاك در ظرف انجام نمی گیرد. • یکی از ابعاد تقسیم بندي خاك، بافت خاك است. بافت عبارت است از اختلاط درصدهاي متفاوتی از ذرات مختلف(شن و سیلت و رس) خاك مزرعه هم از این سه جزء معدنی ساخته شده است. میزان نگهداري آب در خاك به بافت خاك وابسته است. خاك آب را نگه می دارد زیرا آب جذب سطح ذرات خاك می شود. در مزرعه با افزایش نیروي جاذبه عمق خاك ، ضخامت لایه آب روي سطوح ذرات خاك کاهش می یابد و حجممنافذي که با هوا پر شده اند بزرگتر می شود و تبادل گاز به نحو بهتري انجام می شود. • در گلخانه بکار بردن خاکی با بافت درشتتر راه حل منطقی برطرف کردن مشکل ظروف کم عمق است تا بتواند قطر منافذ را افزایش دهد. این کار مشکل تهویه را حل می کند ولی وقتی که قطر ذرات سازنده خاك افزایش می یابد و کل مقدار آب خاك ، با اضافه شدن قطر ذرات کاهش می یابد.براي حل این مشکل یعنی افزایش هوادهی بدون کاهش ظرفیت نگهداري آب باید ساختمان خاك را تغییر داد. • خاکی که داراي ساختمان خوبی است خرد شونده(نرم) است که حاصل تجزیه مواد آلی خاك است و همراه با ترشحات میکروبی و ریسه قارچها همچون سیمانی عمل می کند که ذرات را بصورت توده به هم وصل می کند. این بزرگترین اهمیت مواد آلی در خاك مزارع است که باعث افزایش بعد دیگر یعنی ساختمان به خاك می شود.می توان ظرفیت نگهداري بالاي آب در خاك داراي ساختار ریز را با زهکشی عالی خاك داراي بافت درشت تلفیق کرد. • این کار را می توان با نگهداري زیاد آب در منافذ ریز موجود در هر دانه و خارج شدن سریع آب از منافذ بزرگ موجود در بین توده ها انجام داد که به این ترتیب جریان هوا در بین حفرات درشت به آسانی انجام می شود. واضح است که قبل از استفاده خاك مزرعه در گلدان باید آنرا  درشت بافت تر کرد و ساختمان آنرا بهبود بخشید. می توان کیفیت ساختمان را با پیوستن ذرات دانه اي بزرگ مثل پیتماسخزه اي و پوستدرختان بهبود بخشید. گلخانه خواص مطلوب محیط رشد ریشه در گلخانه عبارتند از: الف- یک محتواي ثابت ماده آلی که در طول رشد از نظر حجمی کاهشچشمگیري نیابد. ب- داراي ماده آلی (نسبت کربن به نیتروژن) و میزان تجزیه قابل قبول بوده، بطوري که تجمع نیتروژن ایجاد اشکال نکند. پ- براي محیط کشت گیاهان گلدانی وزن مخصوص ظاهري نسبت ا کم براي تسهیل در جابجایی و ارسال در نظر گرفت ولی مخلوط نباید آنچنان سبک باشد که توانایی نگهداري و استقرار گیاه را نداشته باشد. ت- محیط کشت باید ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی براي نگهداري مواد غذایی دارا باشد. ث- میزان تمام مواد غذایی به غیر از نیتروژن و پتاسیم باید حداقل تا برداشت یک محصول کافی باشد تا نشانه هاي کمبود این عنصر در گیاه مشهود نشود.  
کنعانی

1 سال قبل

باغداری و گلخانه داری نوین وپرورش گلهای زینتی

ناشناس

7 ماه قبل

برا کاشت میوه خانگی چه خاکی خوبه؟

نازبو - یاوری

6 ماه قبل

سلام خاک باغچه

کنعانی

1 سال قبل

باغداری و گلخانه داری نوین

مطالب پیشنهادی

آبیاری به گیاهانی که خیلی تشنه هستند
13 آبان 1396
کود کامل با پلیت مرغی
03 مهر 1396
چگونگی درمان گیاهان آپارتمانی
29 شهریور 1396
خاک مناسب گیاهان آپارتمانی چه خاکیست؟
27 فروردین 1397
شایعه فایده تفاله های قهوه برای خاک چقدر صحت دارد ؟
01 خرداد 1396
تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت1)
01 مهر 1396
ورمی کمپوست کودی ارگانیک و پایدار
25 شهریور 1396
تهیه کود خانگی برای کاکتوس
01 آذر 1399
تغذیه گیاه و علائم کمبود (قسمت3)
03 مهر 1396
کود حیوانی و انواع آن
25 شهریور 1396